Eigenwijs in onderwijs
Zorg en begeleiding

Op Montessorischool De Petteflet hechten we aan passende zorg en begeleiding voor al onze leerlingen. Om dit goed in te richten, hanteren we de 1-zorgroute. Dit is een op scholen veelgebruikte aanpak. Binnen de 1-zorgroute denkt en handelt de leerkracht proactief. Dit gebeurt volgens een stappenplan. De ib-er vervult daarbij een belangrijke rol. De directie is eindverantwoordelijk voor de zorg en begeleiding op de Petteflet.

Fase 1
Volgens de 1-zorg route bedenkt iedere leerkracht tijdens fase 1, vooraf welke onderwijsbehoeften elke leerling nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken. De leerkracht clustert de individuele onderwijsbehoeften en verwerkt deze in het groepsaanbod. Als de leerkracht merkt dat een leerling moeite heeft met het aanbod, dan kan de leerkracht kiezen voor extra ondersteuning of een aangepaste uitleg. De leerkracht overlegt dit met de ib-er. Als deze aanpak afwijkt van het aanbod aan de rest van de groep, stelt de leerkracht u als ouder hiervan uiteraard op de hoogte.

Fase 2
Indien een leerling onvoldoende profiteert van het groepsaanbod, dan is er meer nodig. We gaan dan over naar fase 2. Tijdens fase 2 volgt een leerlingbespreking door de leerkracht en de ib-er. Indien wenselijk sluit de zorgconsulent van onze school ook aan. Zij stellen een plan van aanpak op voor de leerling. Dit gebeurt in samenspraak met u als ouder. In de leertuin krijgt de leerling aanvullende instructie, aan de hand van dit persoonlijke plan van aanpak.

Fase 3
Als de leerling onvoldoende profiteert van het plan van aanpak in de klas of in de leertuin, is fase 3 nodig. Tijdens fase 3 volgt een leerlingbespreking door het bovenschools zorgteam. Hiervoor vragen we altijd uw toestemming en input. In het bovenschools zorgteam hebben externe deskundigen zitting als een schoolmaatschappelijk werker, een medewerker van centrum jeugd en gezin en onze zorgconsultent van het samenwerkingsverband. Mocht aanvullende deskundigheid nodig zijn, dan doen we hierop een beroep. Het bovenschools zorgteam stelt een plan van aanpak op. Mogelijk betreft dit specifieke ondersteuning in de klas of in de leertuin. Ook kan blijken dat ouders hulp in de thuissituatie wensen.

Uitgangspunt voor zowel fase 1, fase 2 als fase 3 is om elke leerling de ondersteuning te bieden die nodig is. Daarom gaan we steeds proactief te werk en nemen contact met u op als we merken dat het minder goed gaat met uw zoon of dochter. Mocht u het gevoel hebben dat het minder goed gaat met uw kind, dan nodigen wij u uiteraard uitdrukkelijk uit om dit met ons te bespreken. U bent als ouder/verzorger namelijk een belangrijke partner in de zorg en begeleiding op Montessorischool De Petteflet.

Graag willen we ouders, belangstellenden, ons bestuur, het samenwerkingsverband en het regionaal netwerk Passend Onderwijs inzicht bieden in de onderwijsondersteuning, die wij als school kunnen bieden. Dit is mogelijk met het schoolondersteuningsprofiel. Van alle scholen van het samenwerkingsverband 013 is het schoolondersteuningsprofiel middels een audit door externen in 2013 en recent eind 2015 vastgesteld. Men onderscheidt daarbij vier typen scholen: netwerkschool, smalle ondersteuningsschool, brede ondersteuningsschool en inclusieve school.

Onze school heeft een smal ondersteuningsprofiel. Dit houdt in dat wij in principe open staan voor alle kinderen uit de Reeshof, Tilburg en daar buiten. We doen aanpassingen in de pedagogiek en didactiek, indien leerlingen dat nodig hebben. Onze ondersteuningsmogelijkheden zijn echter niet onbegrensd. Kinderen met complexe onderwijsbehoeften kunnen beter af zijn op een speciale school waar men meer specialistische hulp kan bieden. Smalle ondersteuningsscholen kunnen ongeveer een kwart tot de helft van alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de onderwijsondersteuning bieden die ze nodig hebben. Dit vinden wij als team belangrijk en dat doen we dan ook graag.

Snel Vinden