Eigenwijs in onderwijs
Ouders

Samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. Op Montessorischool De Petteflet geven we hieraan invulling op verschillende manieren. Door portfoliogesprekken, ouderavonden, het ouderportaal van Parnassys en gesprekken tussen ouders en teamleden betrekken we ouders als educatief partner. Ook bij schoolontwikkelingen als ons leerlingportfolio, passend onderwijs, kernconcepten en PR betrekken we ouders actief door deelname aan de betreffende commissies.

Ouders zijn eerstverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Ons team is eerstverantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs. Dit zijn gescheiden verantwoordelijkheden, die een bepaalde overlap hebben. Door als ouders en team kennis en inzichten met elkaar te delen, blijft het kind in evenwicht. Dit evenwicht is een noodzakelijke voorwaarde voor ontwikkeling. 

Ook de Medezeggenschapsraad (MR), de Ouder Activiteiten Commissie (OAC), de overblijfouders, de klassenouders en alle andere actieve hulpouders maken onze nauwe samenwerking met ouders zichtbaar.

 
Snel Vinden